Previous Next
 • «Altyn Asyr»

  Elektron bank kartlarymyz siziň hyzmatyňyzda

  «Altyn Asyr»
 • «Bagtly maşgala»

  Türkmenistanyň Prezidentiniň ýaş maşgalalaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak syýasatyny durmuşa geçirmek maksady bilen...

  «Bagtly maşgala»
 • «Oba hojalyk»

  Türkmenistanyň Prezidentiniň oba hojalyk önümleri öndürijileri maliýe taýdan goldamak syýasatyny durmuşa geçirmek maksady bilen...

  «Oba hojalyk»
 • «Visa» kartlary

  Elektron Visa kartlary sizin hyzmatyňyzda

  «Visa» kartlary
Türkmenistanyň Prezidenti Milli syýahatçylyk zolagynyň täze desgalarynyň açylyşyna gatnaşdy

Awaza, 5-nji awgust. Zähmet dynç alşynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynyň şypahana düzüminiň üstüni ýetiren täze desgalaryň açylyş dabaralaryna gatnaşdy. Şol desgalaryň hatarynda ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolan hususy kompaniýalary tarapyndan gurlan “Ak Ýelken” kottejler toplumy hem-de Türkmenistanyň Merkezi bankynyň buýurmasy boýunça bina edilen, ykdysadyýet, maliýe we bank ulgamy üçin niýetlenen ýaht-klub we “Tolkun” kottejler toplumy bar. 

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň aşakdaky tabşyryklaryny ýerine ýetirmekde maliýe-ykdysady pudaklar bilen bir hatarda "Garagum" Halkara paýdarlar bankynyň hem mynasyp goşandy bar.

 •  dünýäniň ösen döwletleriniň derejesine ýetirmek
 •  ykdysady ösüşiň ýokary depginlerini gazanmak
 •  maliýe serişdelerini netijeli peýdalanmak
 •  amatly maýa goýum ýagdaýyny we haryt bolçulygyny döretmek
 •  haryt öndürijileri höweslendirmek
 •  halkyň maddy hal-ýagdaýyny gowulandyrmak

"Döwlet adam üçindir!"

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow

Şahamçalarymyz

Baş bank

Baş bank

Aşgabat şäheri, Türkmenbaşy şaýoly 126

: (993 12) 45-63-35; 45-63-66; 45-64-73; 45-64-66;

info@garagumbank.gov.tm

Balkanabat şäher şahamçasy

Balkanabat şäher şahamçasy

Balkanabat şäher kwartal 233 Allaberdiýew köçe jaý 6

: (+993 222) 5-83-86, 5-89-77, 5-95-62

Daşoguz şäher şahamçasy

Daşoguz şäher şahamçasy

Daşoguz şäheri Al-Horezmi köçesi 15/1 jaý

:

(+993 322) 5-57-67, 5-00-98, 5-91-25

«Galkynyş» şahamçasy

«Galkynyş» şahamçasy

Aşgabat şäheri, G.Gulyýew (2027) köç.84-nji jaýy

: (+993 12) 23-41-24, 23-41-08, 23-41-09

Türkmenabat şäher şahamçasy

Türkmenabat şäher şahamçasy

Türkmenabat şäheri S.Niýazow köç 155 jaý

: (+993 422) 2-13-99, 2-28-82

Mary şäher şahamçasy

Mary şäher şahamçasy

Mary şäheri 19 fewral köçe 3 “a” jaýy

: (+993 522) 6-73-18, 6-32-78, 6-31-33